ابداعات هوشمندانه تکنولوژی در کشاورزی مدرن

ابداعات هوشمندانه تکنولوژی در کشاورزی مدرن

ابداعات هوشمندانه تکنولوژی در کشاورزی مدرن :  امروزه کمتر رشته ای را می توان یافت که از ابداعات و دست آوردهای مدرن تکنولوژی دور مانده باشد. صنعت کشاورزی یکی از مواردیست که با وجود منابع طبیعی محدود بیش از پیش نیازمند تکنولوژی روز برای از میان برداشتن موانع می باشد. بر اساس گزارش های سازمان…