افزایش ۳۱ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در ۸ سال اخیر

افزایش ۳۱ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در ۸ سال اخیر

افزایش ۳۱ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در ۸ سال اخیر : مجموع تولیدات کشاورزی ما در ابتدای انقلاب حدود ۲۷ میلیون تن بود که در سال ۹۲ به ۹۷ میلیون تن رسید. اما با اقدامات دولت دوازدهم و همت کشاورزان زحمت کش، این عدد به ۱۲۸ میلیون تن در سال ۹۹ افزایش یافته که…