برنامه کامل تغذیه خرما

برنامه کامل تغذیه خرما

برنامه کامل تغذیه خرما : در این برنامه بطور مختصر و مفید به برنامه تغذیه خرما میپردازیم امیدواریم با مطالعه این برنامه تغذیه خرما شاهد افزایش چشمگیری در برداشت محصول خود باشید. نکته: در برخی مراحل تغذیه که محلولپاشی یا آبیاری قید شده فقط یکی اجرا شود نه هر دو میزان مصرف آب برای محلولپاشی 1000…