برنامه کامل تغذیه زردآلو

برنامه کامل تغذیه زردآلو

برنامه کامل تغذیه زردآلو جدول تغذیه زردآلو نکته طلایی و کلیدی برنامه کامل تغذیه زردآلو ۱- میزان توصیه شده کود جهت محلولپاشی برای هزار لیتر آب و میزان توصیه کود برای مصارف آبیاری  یک هکتار می باشد. ۲- در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کودهای گوگردی و کودهای هیومیک اسید نظیر…