در اسفند ماه چه بکاریم؟

در اسفند ماه چه بکاریم؟

در اسفند ماه چه بکاریم؟ : زمان کاشت گلها و گیاهان زیادی در اسفند ماه است. در آخرین ماه سال درختان و گلها در طبیعت خود را برای فرا رسیدن بهار آماده می کنند. با گرم شدن هوا، طبیعت جانی دوباره گرفته و زندگی از سر گرفته می شود. کاشت بذر در اسفند ماه از…