فاجعه سریالی ارز این قسمت: کود کشاورزی!

فاجعه سریالی ارز این قسمت: کود کشاورزی!

فاجعه سریالی ارز این قسمت: کود کشاورزی! : روزنامه خراسان: متاسفانه در سالی که قرار بود با جهش تولید همراه باشیم دست روی هر کالایی می گذاریم که ارز 4200 به آن تخصیص پیدا کرده، می بینیم تصمیم فاجعه بار تخصیص ارز 4200 تیشه به ریشه تولید آن کالا زده، چون واردات با ارز 4200…