مبلمان آینده از قارچ‌ها رشد خواهند کرد!

مبلمان آینده از قارچ‌ها رشد خواهند کرد!

مبلمان آینده از قارچ‌ها رشد خواهند کرد! : سازمان های غیر انتفاعی آمریکایی ترفرم وان و جن‌اسپیس یک سری نیمکت را از مایکوفرم (Mycoform)، ماده ای بادوام و صد درصد قابل تبدیل به کود که از قارچ ها، تراشه های چوب، سنگ گچ، سبوس جو دوسر و دیگر مواد بیولوژیکی ساخته شده را توسعه داده…

مبلمان آینده از قارچ‌ها رشد خواهند کرد

مبلمان آینده از قارچ‌ها رشد خواهند کرد

مبلمان آینده از قارچ‌ها رشد خواهند کرد : سازمان های غیر انتفاعی آمریکایی ترفرم وان و جن‌اسپیس یک سری نیمکت را از مایکوفرم (Mycoform)، ماده ای بادوام و صد درصد قابل تبدیل به کود که از قارچ ها، تراشه های چوب، سنگ گچ، سبوس جو دوسر و دیگر مواد بیولوژیکی ساخته شده را توسعه داده…