کود کامل ماکرو گرانوله

کود کامل ماکرو گرانوله : این نوع کود ، یکی از  گونه ی کودهای شیمیایی است که مصرف آن در ایران توانسته است قابلیت های مطلوبی را از خود نشان دهد و تاثیرمطلوبی برای استفاده کنندگان داشته باشد ، مصرف آن به سرعت در میان کشاورزان عزیز برخی از مناطق کشور عمومیت پیدا کرد .…